Przejdź do głównej zawartości

Duration.ToText

Zwraca tekst w formie „d.g:m:s”.

Syntax

Duration.ToText(
duration as duration,
optional format as text
) as text

Remarks

Zwraca tekstową reprezentację w formie „dzień.godzina:minuty:sekundy” dla danej wartości czasu trwania duration.

  • duration: Czas trwania, dla którego jest obliczana reprezentacja tekstowa.
  • format: [opcjonalnie] Przestarzałe, wartość inna niż null spowoduje zgłoszenie błędu.

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>#duration(2, 5, 55, 20)</code> na wartość tekstową.

Duration.ToText(#duration(2, 5, 55, 20))

Result:

"2.05:55:20"

Category

Duration