Nhảy tới nội dung

Combiner.CombineTextByEachDelimiter

Trả về một hàm kết hợp một danh sách văn bản bằng cách sử dụng một trình tự dấu tách.

Syntax

Combiner.CombineTextByEachDelimiter(
delimiters as list,
optional quoteStyle as QuoteStyle.Type
) as function

Remarks

Trả về một hàm kết hợp một danh sách giá trị văn bản thành một giá trị văn bản đơn bằng cách sử dụng trình tự dấu tách.

Examples

Example #1

Kết hợp một danh sách giá trị văn bản bằng một trình tự dấu tách.

Combiner.CombineTextByEachDelimiter({"=", "+"})({"a", "b", "c"})

Result:

"a=b+c"

Category

Combiner