Nhảy tới nội dung

Expression.Evaluate

Trả về kết quả đánh giá biểu thức M.

Syntax

Expression.Evaluate(
document as text,
optional environment as record
) as any

Remarks

Trả về kết quả đánh giá biểu thức M document, với các mã định danh có sẵn có thể được tham chiếu và xác định theo environment.

Examples

Example #1

Đánh giá một tổng đơn giản.

Expression.Evaluate("1 + 1")

Result:

2

Example #2

Đánh giá một tổng phức tạp hơn.

Expression.Evaluate("List.Sum({1, 2, 3})", [List.Sum = List.Sum])

Result:

6

Example #3

Đánh giá quá trình ghép giá trị văn bản với mã định danh.

Expression.Evaluate(Expression.Constant("""abc") & " & " & Expression.Identifier("x"), [x = "def"""])

Result:

"""abcdef"""

Category

Expression