Nhảy tới nội dung

Splitter.SplitTextByLengths

Trả về một hàm tách văn bản thành một danh sách văn bản theo mỗi độ dài được chỉ định.

Syntax

Splitter.SplitTextByLengths(
lengths as list,
optional startAtEnd as logical
) as function

Remarks

Trả về một hàm tách văn bản thành một danh sách văn bản theo mỗi độ dài được chỉ định.

Examples

Example #1

Tách dữ liệu đầu vào thành hai kí tự đầu và ba ký tự tiếp theo, kể từ đoạn đầu của dữ liệu đầu vào.

Splitter.SplitTextByLengths({2, 3})("AB123")

Result:

{"AB", "123"}

Example #2

Tách dữ liệu đầu vào thành ba kí tự đầu và hai ký tự tiếp theo, kể từ đoạn cuối của dữ liệu đầu vào.

let
startAtEnd = true
in
Splitter.SplitTextByLengths({5, 2}, startAtEnd)("RedmondWA98052")

Result:

{"WA", "98052"}

Category

Splitter