Skip to main content

Date Time

📄️ DateTime.IsInNextHour

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInNextMinute

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างนาทีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในนาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInNextNHours

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนชั่วโมงถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInNextNMinutes

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนนาทีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในนาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInNextNSeconds

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนวินาทีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวินาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInNextSecond

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างวินาทีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวินาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousHour

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousMinute

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างนาทีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในนาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousNHours

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนชั่วโมงก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในชั่วโมงปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousNMinutes

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนนาทีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในนาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousNSeconds

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนวินาทีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวินาทีปัจจุบัน

📄️ DateTime.IsInPreviousSecond

ระบุว่าวันที่เวลานี้เกิดขึ้นระหว่างวินาทีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวินาทีปัจจุบัน