Skip to main content

Table

📄️ Table.RemoveRowsWithErrors

ส่งกลับตารางซึ่งมีแถวที่ถูกเอาออกจากตารางค่าที่ป้อนที่มีข้อผิดพลาดในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ ถ้าระบุรายการคอลัมน์ จะมีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเฉพาะเซลล์ในคอลัมน์ที่ระบุ

📄️ Table.SelectRowsWithErrors

ส่งกลับตารางซึ่งมีเฉพาะแถวของตารางค่าที่ป้อนที่มีข้อผิดพลาดในเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ ถ้าระบุรายการคอลัมน์ จะมีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเฉพาะเซลล์ในคอลัมน์ที่ระบุ