Skip to main content

Splitter

📄️ Splitter.SplitTextByCharacterTransition

ส่งกลับฟังก์ชันที่แยกข้อความออกเป็นรายการข้อความตามการเปลี่ยนจากอักขระชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง พารามิเตอร์ \ และ \{1} อาจเป็นรายการอักขระ หรือฟังก์ชันที่ใช้อักขระ และส่งกลับค่า จริง/เท็จ ได้