Skip to main content

Date

📄️ Date.IsInNextDay

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างวันถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวันปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextMonth

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในเดือนปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextNDays

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนวันถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวันปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextNMonths

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเดือนถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในเดือนปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextNQuarters

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนไตรมาสถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในไตรมาสปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextNWeeks

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนสัปดาห์ถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextNYears

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนปีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในปีปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextQuarter

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างไตรมาสถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในไตรมาสปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextWeek

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์ถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ปัจจุบัน

📄️ Date.IsInNextYear

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างปีถัดไปตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในปีปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousDay

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างวันก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวันปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousMonth

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในเดือนปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousNDays

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนวันก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในวันปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousNMonths

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเดือนก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในเดือนปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousNQuarters

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนไตรมาสก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในไตรมาสปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousNWeeks

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนสัปดาห์ก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousNYears

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างจำนวนปีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในปีปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousQuarter

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างไตรมาสก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในไตรมาสปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousWeek

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์ก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ปัจจุบัน

📄️ Date.IsInPreviousYear

ระบุว่าวันที่นี้เกิดขึ้นระหว่างปีก่อนหน้าตามที่กำหนดโดยวันที่และเวลาปัจจุบันในระบบหรือไม่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่า false เมื่อส่งผ่านค่าที่เกิดขึ้นภายในปีปัจจุบัน