Skip to main content

Lines

📄️ Lines.FromBinary

แปลงค่าไบนารีเป็นรายการค่าข้อความที่แบ่งด้วยตัวแบ่งบรรทัด ถ้ามีการระบุตัวคั่น ตัวแบ่งบรรทัดอาจปรากฏในเครื่องหมายอัญประกาศ ถ้า includeLineSeparators เป็นจริง อักขระตัวแบ่งบรรทัดจะรวมอยู่ในข้อความ

📄️ Lines.ToBinary

แปลงรายการข้อความเป็นค่าไบนารีโดยใช้การเข้ารหัสและ lineSeparator ที่ระบุ จากนั้น lineSeparator จะถูกผนวกเข้ากับแต่ละบรรทัด ถ้าไม่มีการระบุ อักขระขึ้นบรรทัดใหม่และอักขระเลื่อนจะถูกใช้งาน