Nhảy tới nội dung

Diagnostics.ActivityId

Trả về mã định danh không rõ cho đánh giá hiện đang chạy.

Syntax

Diagnostics.ActivityId(

) as text

Remarks

Trả về mã định danh không rõ cho đánh giá hiện đang chạy.

Category

Diagnostics