Nhảy tới nội dung

Logical.ToText

Trả về văn bản "true" hoặc "false" khi được cho sẵn một giá trị lôgic.

Syntax

Logical.ToText(
logicalValue as logical
) as text

Remarks

Tạo một giá trị văn bản từ giá trị lôgic logicalValue, true hoặc false. Nếu logicalValue không phải là giá trị lôgic thì một ngoại lệ được đưa ra.

Examples

Example #1

Tạo một giá trị văn bản từ <code>true</code> lôgic.

Logical.ToText(true)

Result:

"true"

Category

Logical