Nhảy tới nội dung

Time.FromText

Tạo Time từ dạng thức Time địa phương, tùy chỉnh và quốc tế.

Syntax

Time.FromText(
text as text,
optional options as any
) as time

Remarks

Tạo giá trị time từ dạng biểu diễn văn bản, text. Một tham số record tùy chọn, options, có thể được cung cấp để chỉ định các thuộc tính bổ sung. record có thể chứa các trường sau:

  • Format: Giá trị text cho biết định dạng cần sử dụng. Để biết thêm chi tiết, hãy truy nhập https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180104 và https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180105. Việc bỏ qua trường này hoặc cung cấp giá trị null sẽ dẫn đến phân tích thời gian bằng phương án hiệu quả nhất.
  • Culture: Khi Format không phải là null, Culture sẽ kiểm soát một số bộ xác định định dạng. Ví dụ, trong "en-US" "tt" là "AM" hoặc "PM" còn trong "ar-EG" "tt" là "ص" hoặc "م". Khi Format là null, Culture sẽ kiểm soát định dạng mặc định cần sử dụng. Khi Culture là null hoặc bị bỏ qua, Culture.Current sẽ được sử dụng.
Để hỗ trợ các quy trình làm việc cũ, options cũng có thể là giá trị văn bản. Giá trị này có cùng hành vi giống như options = [Format = null, Culture = options].

Examples

Example #1

Chuyển đổi <code>"10:12:31am"</code> thành giá trị Thời gian.

Time.FromText("10:12:31am")

Result:

#time(10, 12, 31)

Example #2

Chuyển <code>"1012"</code> thành giá trị Thời gian.

Time.FromText("1012")

Result:

#time(10, 12, 00)

Example #3

Chuyển <code>"10"</code> thành giá trị Thời gian.

Time.FromText("10")

Result:

#time(10, 00, 00)

Category

Time