Skip to main content

Comparer.Ordinal

ส่งกลับฟังก์ชันตัวเปรียบเทียบซึ่งใช้กฎเลขแสดงลำดับเพื่อเปรียบเทียบค่า

Syntax

Comparer.Ordinal(
x as any,
y as any
) as number

Remarks

ส่งกลับฟังก์ชันตัวเปรียบเทียบที่ใช้กฎเลขลําดับเพื่อเปรียบเทียบค่าที่ระบุ x และ y

ฟังก์ชันตัวเปรียบเทียบยอมรับสองอาร์กิวเมนต์และส่งกลับ -1, 0 หรือ 1 โดยขึ้นอยู่กับว่าค่าแรกว่าน้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่าค่าที่สอง

Examples

Example #1

การใช้กฎเลขลำดับจะเปรียบเทียบว่า "encyclopædia" และ "encyclopaedia" เทียบเท่ากันหรือไม่ โปรดทราบว่าคำเหล่านี้เทียบเท่ากันโดยใช้ <code>Comparer.FromCulture("en-US")</code>

Comparer.Equals(Comparer.Ordinal, "encyclopædia", "encyclopaedia")

Result:

false

Category

Comparer