Skip to main content

Number.ToText

แปลงตัวเลขที่กําหนดให้เป็นข้อความ

Syntax

Number.ToText(
number as number,
optional format as text,
optional culture as text
) as text

Remarks

แปลงค่าตัวเลข number เป็นค่าข้อความตามรูปแบบที่ระบุโดย format

รูปแบบคือค่าข้อความที่ระบุวิธีการแปลงตัวเลข สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน ให้ไปที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2241210 และ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2240884

อาจมี culture เพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น "en-US") เพื่อควบคุมลักษณะการทํางานที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ format

Examples

Example #1

แปลงตัวเลขเป็นข้อความโดยไม่ต้องระบุรูปแบบ

Number.ToText(4)

Result:

"4"

Example #2

แปลงตัวเลขเป็นรูปแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

Number.ToText(4, "e")

Result:

"4.000000e+000"

Example #3

แปลงตัวเลขเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่มีตําแหน่งทศนิยมเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น

Number.ToText(-0.1234, "P1")

Result:

"-12.3 %"

Category

Number.Conversion and formatting