Nhảy tới nội dung

DateTime.IsInCurrentSecond

Cho biết giá trị datetime này có xuất hiện trong giây hiện tại hay không, khi được xác định bằng ngày và giờ hiện tại trong hệ thống.

Syntax

DateTime.IsInCurrentSecond(
dateTime as any
) as logical

Remarks

Cho biết giá trị datetime cho trước dateTime có xuất hiện trong giây hiện tại hay không, khi được xác định bằng ngày và giờ hiện tại trên hệ thống.

  • dateTime: Giá trị datetime hoặc datetimezone sẽ được đánh giá.

Examples

Example #1

Xác định thời gian hệ thống hiện tại có tính bằng giây hiện tại hay không.

DateTime.IsInCurrentSecond(DateTime.FixedLocalNow())

Result:

true

Category

DateTime