Nhảy tới nội dung

DateTime.IsInPreviousNHours

Cho biết ngày giờ này có xuất hiện trong những giờ trước hay không, khi xác định bằng ngày và giờ hiện tại trên hệ thống. Lưu ý rằng hàm này sẽ trả về false khi bạn thông qua giá trị sẽ xuất hiện trong giờ hiện tại.

Syntax

DateTime.IsInPreviousNHours(
dateTime as any,
hours as number
) as logical

Remarks

Cho biết giá trị ngày giờ cho trước dateTime có xuất hiện trong những giờ trước hay không, khi xác định bằng ngày và giờ hiện tại trên hệ thống. Lưu ý rằng hàm này sẽ trả về false khi bạn thông qua giá trị sẽ xuất hiện trong giờ hiện tại.

  • dateTime: Giá trị datetime hoặc datetimezone sẽ được đánh giá.
  • hours: Số giờ.

Examples

Example #1

Xác định giờ trước thời gian hệ thống hiện tại có tính bằng hai giờ trước hay không.

DateTime.IsInPreviousNHours(DateTime.FixedLocalNow() - #duration(0, 2, 0, 0), 2)

Result:

true

Category

DateTime