Nhảy tới nội dung

Geometry.FromWellKnownText

Chuyển đổi văn bản biểu thị một giá trị hình học ở định dạng Văn bản quen thuộc (WKT) thành một bản ghi có cấu trúc.

Syntax

Geometry.FromWellKnownText(
input as text
) as record

Remarks

Chuyển đổi văn bản biểu thị một giá trị hình học ở định dạng Văn bản quen thuộc (WKT) thành một bản ghi có cấu trúc. WKT là định dạng chuẩn được xác định bởi Open Geospatial Consortium (OGC) và là định dạng nối tiếp hóa điển hình được các cơ sở dữ liệu, trong đó có SQL Server, sử dụng.

Category

Record.Serialization