Skip to main content

Binary.Buffer

บัฟเฟอร์ค่าไบนารีในหน่วยความจำ

Syntax

Binary.Buffer(
binary as binary
) as binary

Remarks

บัฟเฟอร์ค่าไบนารีในหน่วยความจำ ผลลัพธ์ของการเรียกนี้คือค่าไบนารีที่เสถียร ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะมีความยาวเชิงกำหนดและลำดับของไบต์

Examples

Example #1

สร้างค่าไบนารีรุ่นที่เสถียร

Binary.Buffer(Binary.FromList({0..10}))

Result:

#binary({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10})

Category

Binary