Skip to main content

Binary.ViewError

สร้างระเบียนข้อผิดพลาดที่ปรับเปลี่ยนซึ่งจะไม่ทริกเกอร์การย้อนกลับเมื่อส่งออกโดยตัวจัดการที่กําหนดในมุมมอง (ผ่าน Binary.View)

Syntax

Binary.ViewError(
errorRecord as record
) as record

Remarks

สร้างระเบียนข้อผิดพลาดที่ปรับเปลี่ยนจาก errorRecord ซึ่งจะไม่ทริกเกอร์การย้อนกลับเมื่อส่งออกโดยตัวจัดการที่กําหนดในมุมมอง (ผ่าน Binary.View)

Category

Binary