Nhảy tới nội dung

Currency.From

Trả về giá trị tiền tệ từ giá trị đã cho.

Syntax

Currency.From(
value as any,
optional culture as text,
optional roundingMode as RoundingMode.Type
) as number

Remarks

Trả về giá trị currency từ value đã cho. Nếu value đã cho là null, Currency.From sẽ trả về null. Nếu value đã cho là number trong phạm vi tiền tệ, phần thập phân của value sẽ được làm tròn tới 4 chữ số thập phân và được trả về. Nếu value đã cho thuộc bất kỳ loại nào khác, trước tiên, giá trị này sẽ được chuyển đổi thành number bằng Number.FromText. Khoảng hợp lệ của tiền tệ là -922,337,203,685,477.5808 đến 922,337,203,685,477.5807. Tham khảo Number.Round để biết các chế độ làm tròn sẵn dùng. Chế độ mặc định là RoundingMode.ToEven. Một culture tùy chọn cũng có thể được cung cấp (ví dụ: "en-US").

Examples

Example #1

Nhận giá trị <code>currency</code> của <code>"1.23455"</code>.

Currency.From("1.23455")

Result:

1.2346

Example #2

Tải giá trị <code>currency</code> của <code>"1.23455"</code> bằng<code>RoundingMode.Down</code>.

Currency.From("1.23455", "en-US", RoundingMode.Down)

Result:

1.2345

Category

Number.Conversion and formatting