Nhảy tới nội dung

Text.ReplaceRange

Loại bỏ một dãy ký tự và chèn một giá trị mới tại vị trí được chỉ định.

Syntax

Text.ReplaceRange(
text as text,
offset as number,
count as number,
newText as text
) as text

Remarks

Trả về kết quả loại bỏ một số ký tự, count, khỏi giá trị văn bản text bắt đầu tại vị trí offset rồi chèn giá trị văn bản newText tại cùng vị trí vào text.

Examples

Example #1

Thay thế một ký tự đơn lẻ tại vị trí 2 trong giá trị văn bản "ABGF" bằng giá trị văn bản mới "CDE".

Text.ReplaceRange("ABGF", 2, 1, "CDE")

Result:

"ABCDEF"

Category

Text.Modification