Nhảy tới nội dung

List.RemoveItems

Loại bỏ các mục trong danh list1 có trong danh sách.

Syntax

List.RemoveItems(
list1 as list,
list2 as list
) as list

Remarks

Loại bỏ tất cả những lần xuất hiện của giá trị cụ thể trong list2 khỏi list1. Nếu các giá trị trong list2 không tồn tại trong list1 thì danh sách ban đầu được trả về.

Examples

Example #1

Loại bỏ các mục trong danh sách {2, 4, 6} từ danh sách {1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}.

List.RemoveItems({1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}, {2, 4, 6})

Result:

{1, 3, 5, 5}

Category

List.Transformation functions